1.TPŠ Litoměřice s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost 1.TPŠ Litoměřice s.r.o., IČO: 02485036, se sídlem Horní Rybářská 210/14, 412 01 Litoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33671, provozovatel webových stránek www.1tps.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí tvých osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů tě chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o tobě shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíš-li naše webové stránky nebo využiješ-li našich služeb.

1. Obecně k návštěvě naší webové stránky

1.1 Webtracking (sledování na webových stránkách)

(a) V rámci zkvalitňování služeb našim návštěvníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

Ke zpracování údajů pro statistické účely využívá 1.TPŠ nástrojů společnosti Google, se sídlem Mountain View, Kalifornie, USA („nástroje“), kterými pro 1.TPŠ zajišťuje monitorování údajů, které se vztahují k nabízeným službám na webových stránkách 1.TPŠ, a to pro jejich optimální přizpůsobení zákazníkům 1.TPŠ. Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s tvým webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

 • Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox )
 • Jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS)
 • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Aktivace JavaScriptu
 • Java zapnuto/vypnuto
 • Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena)
 • IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci
 • Časový údaj vztahující se k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky
 • Počet prokliků a doba strávená na stránce

Tip: Nechceš, aby tě nástroje „viděly“? Stáhni si a nainstaluj Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

1.2 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(a) IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

(b) Na základě uložení IP adresy na našem serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu 1.TPŠ neukládá IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přístupu na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí „x“. Na základě provedené anonymizace IP adresy není možné z naší strany určit konkrétní fyzickou osobu.

1.3 Odeslání kontaktního formuláře

(a) Zadané osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) jsou zpracovány výhradně za účelem komunikace pro poskytnutí našich služeb. Pokud nás kontaktuješ prostřednictvím formuláře, nebudeš přidán do žádné databáze ani se nestaneš příjemcem jakýchkoliv e-mailů, které nesouvisí s poskytnutím služeb. 

(b) Po ukončení komunikace nebudou tvoje osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře (jméno, příjmení a e-mail) jakkoliv dál zpracovávány a dojde k jejich odstranění.

2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) 1.TPŠ zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s poskytováním služeb a provozem webových stránek: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu, fotografický a video záznam, IP adresu.

(c) Tvoje jméno a příjmení slouží jako tvůj identifikátor.

(d) Tvoje e-mailová adresa slouží pro veškerou komunikaci. Na tvoji e-mailovou adresu ti přijde potvrzení o poskytnutí služeb a informace o průběhu výcviku.

(e) Osobní údaje jsou, registruješ-li se do výcviku bez členství v Potápěčském klubu Kraken Litoměřice p.s. („klub Kraken“), zpracovávány za účelem poskytnutí služby v jejím plném rozsahu (zajištění, realizace průběhu a vyhodnocení výcviku).

(f) Osobní údaje jsou, registruješ-li se do výcviku jako člen klubu Kraken, zpracovány za účelem poskytnutí služby v jejím plném rozsahu (zajištění, realizace průběhu a vyhodnocení výcviku) a za účelem evidence členské základny klubu Kraken a Svazu potápěčů České republiky, u něhož je klub Kraken registrován.

(g) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.2).

(h) Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele (blíže viz bod 1.1).

(i) Tvoje osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy o poskytnutí služby (přihláška) ze zákonné povinnosti, nebo pokud jsi s tím předem vyslovil souhlas. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s poskytnutím tebou poptávané služby.

V případě souhlasu budou tvoje osobní údaje také předány třetím stranám za účelem poskytnutí a vyúčtování dotací.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z tvých osobních údajů:

Eliška Müllerová, IČO 73858323 (účetní)
Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek (Kraken je pod SPČR registrován)
IANTD Central Europe, s.r.o. (mezinárodní organizace poskytující certifikace pro přístrojové potápění)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dotace)
Město Litoměřice (dotace)
Ústecký kraj (dotace)

2.2 Obchodní sdělení

(a) Pokud jsi souhlasil se zasíláním obchodního sdělení, budeme ti e-mailem zasílat plány akcí, akce na naše služby a informace o výcviku.

(b) Jestliže si v budoucnu nebudeš přát další newslettery, můžeš se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžeš kontaktovat přímo odesílatele.

(c) V případě, že se z odebírání obchodních sdělení odhlásíš, nebudeme nadále tvůj elektronický kontakt pro tyto účely využívat.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchování

3.1 Zabezpečení osobních údajů

(a) Tvoje osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení tvých údajů, proti přístupu neoprávněných osob k tvým údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

3.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace tvého výcviku, a dále po dobu, po kterou je 1.TPŠ povinna jakožto správce osobních údajů uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jsi nám ke zpracování udělil souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3 Práva subjektů údajů

(a) Pokud zpracováváme tvoje osobní údaje, můžeš kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

(b) V případě, že se domníváš, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou tvých osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžeš požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžeš požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máš taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

(c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžeš kdykoliv odvolat. Pokud odvoláš souhlas se zpracováním osobních údajů, budou tvoje osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které 1.TPŠ potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. plnění již uzavřené smlouvy o výcviku (přihlášky)) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení tvých údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.4 Kontaktuj nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhej kontaktovat prostřednictvím e-mailu hacek.93@gmail.com anebo přímo na výcviku.

(b) To samé platí pro případ, že máš zájem o přístup k informacím, které jsme o tobě prostřednictvím těchto webových stránek nebo při poskytování služeb získali, nebo pokud si přeješ tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Kontakt:
1.TPŠ Litoměřice s.r.o.
Horní Rybářská 210/14
412 01 Litoměřice

+420 606 927 868
hacek.93@gmail.com